කිවි ටැක්සි සමඟ ගුවන් තොටුපලේ සිට කුලී රථයක් වෙන්කරවා ගන්න

1000х500_англ.

ඔබ කුලී රථය වෙන්කර ගැනීමට පෙර සමාලෝචන බලන්න

කුලී රථය ගුවන් තොටුපලේ සිට සහ ගුවන් තොටුපළ දක්වා - World Tourism Portal
කිවිටැක්සි

කුලී රථය ගුවන් තොටුපලේ සිට සහ පිටතට. ඔබට එය අන්තර්ජාලය හරහා වෙන් කරවා ගත හැකි වන විට කුලී රථයක් ඔබව රැගෙන යාම සඳහා ගුවන් තොටුපලේ රැඳී සිටීමේ කාලය අහිමි වන්නේ ඇයි?

සේවා වර්ගය: ගුවන්තොටුපළට සහ පිටතට කුලී රථය වෙන්කරවා ගන්න. කුලී රථ සේවය. කුලී රථ ධාවනය.

මිල: "20.00-