කිවි ටැක්සි සමඟ ගුවන් තොටුපලේ සිට කුලී රථයක් වෙන්කරවා ගන්න

1000х500_англ.

ඔබ කුලී රථය වෙන්කර ගැනීමට පෙර සමාලෝචන බලන්න

කුලී රථය ගුවන් තොටුපලේ සිට සහ ගුවන් තොටුපළ දක්වා - World Tourism Portal

. කුලී රථයක් අන්තර්ජාලය හරහා වෙන් කරවා ගෙන එය ඔබ වෙනුවෙන් බලා සිටින විට ඔබව රැගෙන යාම සඳහා ගුවන්තොටුපලේ රැඳී සිටීමට කාලය අහිමි වන්නේ ඇයි?

සේවා වර්ගය: ගුවන්තොටුපළට සහ පිටතට කුලී රථය වෙන්කරවා ගන්න. කුලී රථ සේවය. කුලී රථ ධාවනය.

මිල: "20.00-